EM- FEMENINO

 

Fundación Amigos de Galicia desenvolve un programa de emprego femenino, que promove a equidade de oportunidades para persoas que, por razóns vinculadas o seu xénero, teñen maiores dificultades de acceso ó emprego.

 

As mulleres, que se atopna con distintas trabas sociais á hora de acadar a súa inclusión laboral, xa non unicamente vinculadas as súas características persoais e/ou profesionais, senón tamén á brecha de xénero, á falla de corresponsabilidade nas tarefas do fogar e ás dificultades á hora de conciliación, precisan dun programa concreto que as sitúe nunha mellor posición con respecto a outros demandantes de emprego, de cara a acadar a súa inserción laboral nun mercado de traballo que non presenta ás mesmas oportunidades para as mulleres que para os homes.

 

EM- FEMENINO é un programa de fomento da empregabilidade das mulleres que a entidade desenvolverá en seis concellos da provincia de A Coruña (Malpica de B, Carballo, Coristanco, Aranga, Riveira e Ames) de cara a proporcionar ferramentas que melloren as opcións laborais das persoas mediante proxectos que abarcan a realización de itinerarios de inserción personalizada e a formación ocupacional, coa finalidade de acadar a inserción no mercado de traballo das persoas atendidas.

 

OBXECTIVO XERAL DO PROGRAMA

 

 

O  obxectivo principal deste programa é conseguir a inserción laboral das usuarias como consecuencia directa da mellora da súa empregabilidade.

 

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS

  • Mellora das habilidades sociais das usuarias do programa
  • Mellora na busca activa de emprego que realizan as participantes
  • Asesoramento na busca de emprego dende as novas tecnoloxías de acceso á información.
  • Reforzo e apoio na preparación de entrevistas laborais
  • Apoio na elaboración de CV e cartas de presentación.
  • Reforzo en técnicas de elaboración de CV e cartas de presentación.
  • Mellora da identidade dixital e reputación online.
  • Empoderamento das participantes
  • Mellora da formación das usuarias
  • Mellora da empregabilidade das participantes 

 

Este programa conta coa subvención da Deputación Provincial de A Coruña 

 

migos de Galicia desenvolve un programa de emprego femenino, que promove a equidade de
oportunidades para persoas que, por razóns vinculadas o seu xénero, teñen maiores dificultades de
acceso ó emprego.
A muller, que se atopa con distintas trabas sociais á hora de acadar a súa inclusión laboral, xa non
unicamente vinculadas as súas características persoais e/ou profesionais, senón tamén á brecha de
xénero, á falla de corresponsabilidade nas tarefas do fogar e ás dificultades á hora de conciliación, precisa
dun programa concreto que as sitúe nunha mellor posición con respecto a outros demandantes de
emprego, de cara a acadar a súa inserción laboral nun mercado de traballo que non presenta ás mesmas
oportunidades para as mulleres que para os homes.
EM- FEMENINO é un programa de fomento da empregabilidade das mulleres que a entidade
desenvolverá en seis concellos da provincia de A Coruña (Malpica de B, Carballo, Coristanco, Aranga,
Riveira e Ames) de cara a proporcionar ferramentas que melloren as opcións laborais das persoas
mediante proxectos que abarcan a realización de itinerarios de inserción personalizada e a formación
ocupacional, coa finalidade de acadar a inserción no mercado de traballo das persoas atendidas.
A partir da implantación de proxecto EM- FEMENINO, que bota a andar entre o 18 de febreiro –en algúns
concellos comeza a mediados de marzo- se promove a capacitación das mulleres con dificultades de
acceso ó emprego, mulleres que, en todo caso, foron valoradas como idóneas de incorporación ó
programa por parte de persoal técnico de servizos sociais do concello, salvo o caso de Carballo, e Malpica
de Bergantiños, nos que foron valoradas como idóneas por parte de persoal técnico do Equipo de
Inclusión, por atoparse nunha situación clara de vulnerabilidade e/ou desvantaxe social.
nsabilidade nas tarefas do fogar e ás dificultades á horaemprego, de ca súa inserción laboral nun mercado de traballo que non presenta ás mesmas
oportunidades para as mullilidade das mulleres que a entidade
desenvolverá en seis concellos da provincia de A Coruña (Malpica de B, Carballo, Corista